reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 sierpnia 2013

Niemal 1 mld EUR na prace badawczo-rozwojowe

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił dwóch kredytów o łącznej wartości 970 mln EUR na finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez polskie instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa.


Dzięki tym kredytom EBI wesprze Polskę w rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej i zwiększeniu potencjału badawczo-rozwojowego instytucji naukowych. Tym samym umożliwi lepszy udział Polski w Europejskim Obszarze Badawczym. Pierwszy kredyt EBI o wartości 490 mln EUR posłuży do finansowania grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych zaproszeń do składania wniosków i będą skierowane do studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz dojrzałych naukowców. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, które będą przeprowadzone w publicznych instytutach badawczych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce. Ponadto EBI udzielił kolejnego kredytu w wysokości 480 mln EUR na finansowanie statutowych zadań badawczych realizowanych przez wszelkiego rodzaju pracowników naukowych zatrudnionych przez publiczne uczelnie i instytuty badawcze w Polsce. Wsparcie obejmie większość dyscyplin naukowych z wyjątkiem badań w dziedzinie medycyny prowadzonych przez szpitale uniwersyteckie oraz badań związanych z obronnością. Poprzez udzielenie tego kredytu EBI wesprze również inwestycje kapitałowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz aparaturę naukową. - EBI promuje rozwój europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, a zwłaszcza działania zmierzające do zwiększania nakładów inwestycyjnych na prace badawczo-rozwojowe, wspierania dalszych badań stosowanych i innowacyjności oraz podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia porozumienia z polskimi władzami, ponieważ przedmiotowe projekty przyczynią się do realizacji strategii w dziedzinie nauki i innowacyjności w Polsce. Projekty te pozwolą rozszerzyć zakres badań podstawowych, zwiększyć efektywność pracy i pobudzić konkurencję między naukowcami ubiegającymi się o granty, a także stworzą zachętę dla sektora prywatnego w Polsce do inwestowania większych środków w prace rozwojowe przynoszące praktyczne rezultaty i w działania zwiększające innowacyjność – powiedział podczas ceremonii podpisania porozumienia wiceprezes EBI, Anton Rop. Oba projekty obejmą lata 2013 i 2014. Ich realizacja przyczyni się do utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także – co ważniejsze – do utworzenia istotnej liczby nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych pracowników naukowych. Wiceprezes EBI, Anton Rop © Europejski Bank Inwestycyjny
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1